Home

  Jaarverslag 2015

  Ledenraad

  De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt alle leden van de KNLTB. Ledenraadsleden worden tijdens districtsvergaderingen benoemd voor een termijn van twee jaar. Zij kunnen maximaal vier keer herbenoemd worden, zodat de langst toegestane functioneringstermijn van tien jaar niet wordt overschreden.

  De Ledenraad komt twee keer per jaar (formeel) bij elkaar en stelt dan onder meer het beleid, de begroting, jaarrekening en contributies en andere bijdragen voor het volgende jaar vast. Ook verleent de Ledenraad het Bondsbestuur decharge voor het gevoerde beleid.

  Samenstelling

  Klik hier voor de samenstelling van de Ledenraad.

  De Ledenraad kwam in 2015 twee keer in formele vergadering bijeen, in juni en in december. De agenda en verslagen van de formele (openbare) vergaderingen zijn digitaal beschikbaar gesteld aan de Ledenraad, het Bondsbestuur, Districtsraden, verenigingen, persoonlijke leden en functionarissen. Daarnaast zijn er in maart en oktober klankbordbijeenkomsten georganiseerd die een informerend en opiniërend karakter hadden.

  Belangrijke dossiers

  Naast een klankbordfunctie heeft de Ledenraad ook de belangrijke taak om grote projecten, reglementen en de financiën van de KNLTB goed te keuren en vast te stellen, alvorens het Bondsbestuur verder kan met plannen. Denk hierbij aan onderwerpen als ICT, NTC, de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014. Ook de begroting voor 2016 en de contributies voor 2016 is door hen vastgesteld.

  In 2015 boog de Ledenraad zich over een groot aantal dossiers. De meest in het oog springende zetten we hieronder op een rijtje: