Home

  Jaarverslag 2015

  Verenigingsondersteuning

  Verenigingen zijn de hoeksteen van de tennissport in Nederland. Het is de taak van de KNLTB om die verenigingen op een efficiënte en effectieve manier te ondersteunen. Zeker omdat er steeds meer wordt gevraagd van de gemiddelde bestuurder door een steeds complexer wordende samenleving.

  Verenigingsadvies

  De KNLTB Verenigingsadviseurs spelen een centrale rol bij het ondersteunen van verenigingsbestuurders. Zij zijn hét aanspreekpunt voor de verenigingen. Door een efficiëntere werkverdeling konden de Verenigingsadviseurs nog vaker dan voorheen hun verenigingen bezoeken. De persoonlijke contacten via verenigingsbezoeken, clusterbijeenkomsten, themabijeenkomsten en acties als ‘In Gesprek Met…’ zijn cruciaal voor het uitdragen van KNLTB-beleid en voor het op maat adviseren van tennisverenigingen. 

  Ledenservice

  De KNLTB Ledenservice is verantwoordelijk voor het eerste klantencontact. In 2015 handelde de afdeling 75% van alle binnenkomende vragen af. De inhoudelijk lastiger vragen en de meer beleidsmatige zaken werden doorgespeeld naar de specialisten op de diverse afdelingen. De Ledenservice verwerkte in 2015 34.000 telefoontjes en 28.000 mailtjes.

  Accommodatieadvies

  Advisering op het gebied van accommodaties stond in 2015 sterk in het teken van duurzaamheid en baansoortenkeuze. De vervanging van de Ecotaks door een subsidieregeling op investeringen in duurzame maatregelen, leidde tot veel vragen. De KNLTB onderkent het belang van het thema duurzaamheid en organiseerde daarom verschillende bijeenkomsten om de nieuwe subsidieregeling toe te lichten. Meer dan 500 verenigingsbestuurders kwamen hier op af, wat resulteerde in veel subsidieaanvragen.

  In 2015 zien we een stijging van het aandeel van aanleg/renovatie van gravelbanen per jaar. Steeds meer verenigingen kiezen voor deze baansoort. Voor het blijvend kunnen beoefenen van de wedstrijdsport en het goed kunnen opleiden van spelers, is gravel van groot belang voor de tennissport in het algemeen.

  De Verenigingsadviseurs voerden in 2015 358 banenscans uit. Tijdens de scan wordt met name gelet op de veiligheid en bespeelbaarheid, maar ook de nog te verwachten levensduur van de banen is van belang. Door goede adviezen zijn veel verenigingen behoed voor kapitaalsvernietiging. Regelmatig blijkt dat verenigingen banen willen renoveren die nog jaren mee kunnen door het juiste onderhoud te plegen. Dit komt het vaakst voor bij gravelbanen. De gemiddelde levensduur van een gravelbaan ligt tussen de 25 en de 30 jaar, tegen 12 tot 14 jaar voor een kunstgrasachtig systeem.

  In 2015 heeft de KNLTB de samenwerking met de VTN (Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland) versterkt. Bij de VTN zijn de grootste en kwalitatief sterkste banenbouwers aangesloten. Het VTN-keurmerk is een garantie voor goede banen. 

   

  Clubsegmentatie en bedieningsconcepten

  In 2014 vormde een grondige data-analyse de basis voor een clubsegmentatie. Dit heeft in 2015 geleid tot specifieke bedieningsconcepten per segment waarmee de Verenigingsadviseur gericht aan het werk kon. Tevens worden alle activiteiten gevolgd en weergegeven in een dashboard wat leidt tot een verhoogde productiviteit.

  In 2015 zijn er de volgende activiteiten uitgevoerd:

  Er zijn in 2015 voor verenigingen meer dan honderd workshops en thema-avonden georganiseerd. Verreweg het belangrijkste onderwerp was ‘Ledenwerving- en Behoud’ met 500 deelnemende verenigingen. Deze inspanningen worden beloond want de ledeninstroom is stabiel en op hetzelfde niveau als in 2014. Bovendien daalt de uitstroom licht. Andere belangrijke thema’s in 2015 waren ‘Duurzaamheid’, ‘Besturen met een Visie (Plus)’ en ‘Sportief Besturen’.

  Meer dan 75% van de parken zijn in eigendom van de vereniging. Tennisverenigingen zijn na privatisering van het park vaak het contact met hun gemeente kwijtgeraakt. In 2015 is een campagne gestart om de relatie tussen de tennissport en de gemeenten weer op niveau te krijgen. Bij onderwerpen zoals subsidiebeleid, sportstimulering van jeugd en ouderen en maatschappelijke betrokkenheid in het kader van bijvoorbeeld duurzaamheid, vrijwilligersbeleid en ‘open club’ kan de gemeente een positieve bijdrage leveren.

  De Verenigingsadviseur is niet de enige die actief is in het werkveld. Ook de leden van de Districtsraden van de KNLTB hebben contact met verenigingen en bezoeken clubs. Zij zijn de oren en ogen van de organisatie en zijn belangrijke antennes voor het signaleren van ideeën, wensen, succesverhalen en problemen. In 2015 hebben zij 130 Verenigingsbezoeken afgelegd en de resultaten ervan teruggekoppeld aan het Bondsbestuur en de beroepsorganisatie.

  Duurzaamheid

  Vanaf 1 januari 2016 is de Ecotaks-regeling voor sportverenigingen vervallen. Hier is een nieuwe regeling voor in de plaats gekomen: de subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties.

  De KNLTB heeft in 2015 verenigingen voorgelicht over de nieuwe regeling en informatie verschaft over het thema duurzaamheid. In het najaar zijn drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd die door meer dan 500 verenigingsbestuurders zijn bezocht. Deze bijeenkomsten kwamen tot stand met medewerking van RVO die de regeling uitvoert en onze partners Klimaatroute, Duurzaam Verenigen en Sportief Opgewekt. 

  Gezonde sportkantine

  Een gezonde voedingskeuze is onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Een gezond aanbod van eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van de tennisvereniging.

  Een vereniging kan hier al laagdrempelig invulling aan geven door het assortiment aan te vullen met een gezond aanbod. Via diverse (communicatie)middelen zijn de verenigingen hierover voorgelicht.

  Veiliger Sport Klimaat

  Het doel van subsidieproject ‘Naar een Veiliger Sport Klimaat’ is dat iedereen op en rond de tennisbaan op een prettige en (sociaal) veilige manier kan (blijven) participeren in de tennissport.

  Belangrijke projecten die daar invulling aan geven zijn ‘Integriteit’ en ‘Clubondersteuning Arbitrage’. Daarnaast was er veel aandacht voor de doelgroepen verenigingsbestuurders, ouders en trainers. De animo voor de trajecten Besturen met een visie (Plus) en Sportief Besturen was dermate groot dat er extra trajecten zijn georganiseerd.