Home

  Jaarverslag 2015

  Personeel & Organisatie

  Personele bezetting en organisatie

  In 2015 is er gewerkt aan een aantal verbeteringen in de beroepsorganisatie. De belangrijkste wijzigingen waren bij de afdeling Toptennis bij talentontwikkeling en de uitstroom van de Decentraal Technische Staf. Daarnaast werd de afdeling Productontwikkeling omgevormd tot een afdeling Marketing. In 2015 verminderde het aantal FTE op de afdeling P&O en veranderde bepaalde functies binnen de afdeling Bestuurlijke, Juridische en Directiezaken.

  Door veranderingen in de maatschappij, teruglopende gelden en een vernieuwde KNLTB focus is de bond genoodzaakt om de werkzaamheden en zijn personeelsbestand constant te monitoren en zo nodig bij te stellen. Daarvoor is in 2015 KNLTB 4.0 voorbereid, waarin de nieuwe beroepsorganisatie wordt neergezet. 

  Aantal personeelsleden

  Het aantal personeelsleden van de KNLTB kent een dalende trend. Per 31 december 2015 waren er 81 personeelsleden in dienst van de KNLTB. De totale personele bezetting bedroeg 71.8 FTE (aantal fulltime formatie eenheden). De bijlage geeft inzicht in de verhoudingen parttime/fulltime en de leeftijdsopbouw in de afgelopen jaren (exclusief stagiaires).

  Bedrijfscultuur

  Binnen de KNLTB heeft een cultuurverandering plaatsgevonden. De organisatie kenmerkt zich door een meer proactieve prestatiecultuur. Klantvriendelijkheid, (interne) servicegerichtheid en resultaatgericht werken zijn hierbij kernthema’s. 

  Bijscholing

  In het kader van de professionalisering is in totaal aan opleidingen voor het personeel in 2015 een bedrag van € 33.000,- uitgegeven. 

  HR-gesprekscyclus

  2015 is het tweede jaar dat we werkten met de nieuwe HR-cyclus waarbij naast vijf werkprioriteiten ook houding en gedrag een belangrijk bespreekpunt is. De cyclus bestaat uit maximaal vijf gesprekken per jaar en wordt ondersteund door een digitale tool van TalentExcellence, gekoppeld aan het personeelsinformatiesysteem van AFAS. De ervaringen met deze methodiek en dit systeem waren zijn positief.

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschappen daalde in 2015 verder naar 2,45% gemiddeld, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde (CBS 3.8% in 2014).

  Verzuimcijfers

  CAO Sport

  Voor 2015 was de CAO Sport van toepassing waarbij er door sociale partners per 1 januari 2015 een loonsverhoging van 1% is opgenomen.